O NÁS 
Naše společnost se zabývá projektováním a přípravou staveb od koncepčních studií po výrobní dokumentaci, posudky a výpočty, statickými audity, inženýrskou činností a autorskými dozory. Zvláštní důraz je kladen na konstrukce se zřetelem na design.

Společnost byla založena v roce 1991 a v začátcích nabízela vše od projektu až po vlastní dodávku staveb. V průběhu své existence se vyprofilovala v moderní projekční kancelář. Na vývoj společnosti měla zásadní vliv účast na projektech zahraničních architektů v mezinárodních design týmech.

Společnost prokázala, že je schopna obstát v náročném prostředí, být zde respektovaným partnerem a poskytnout projekční služby na úrovni mezinárodních standardů. Naše firemní filosofie staví na pružnosti, moderním softwarovém vybavení, náročných technických úkolech, vstřícnosti ke klientům a důrazu na kvalitu odvedené práce. Programové vybavení je zpravidla uzpůsobeno typu úlohy a požadavkům klienta tak, aby bylo dosaženo efektivního návrhu, který odpovídá moderním poznatkům.

TECHNICKO-FYZIKÁLNÍ VÝPOČTY
Naše společnost klade velký důraz na moderní metody prediktivního inženýrství. Metoda konečných prvků je standardní součástí návrhu, od kterého se odvíjí jeho ověření i optimalizace. S pomocí řešení stability, lineární, modální, nelineární geometrické, materiálové i kontaktní analýzy, návrhem předpětí, použitím super elementů či aplikací polotuhých styčníků, se hledají úspory v technickém řešení při zachování vysoké míry bezpečnosti a spolehlivosti. Velké úlohy jsou řešeny numerickou analýzou v programu NASTRAN. Numerická analýza se netýká jen stavebních konstrukcí, ale je často orientována i do strojní a technologické části projektů. Analýza je podporována zkušenostmi na straně praktické i teoretické. Při návrhu se uplatňují znalosti s řešením velkých úloh s komplikovanými okrajovými podmínkami. Standardem je kontrola výsledků v rámci skupiny obdobných programů jako je ANSYS, ABACUS, MARC apod.

STATICKÉ AUDITY A EXPERTNÍ POSUDKY
Vycházíme z bohatých praktických i teoretických zkušeností ze statiky a dynamiky stavebních konstrukcí, ze znalosti programů i častých chyb, které se vyskytují při jejich užití. Používáme moderní postupy prediktivního inženýrství. Součástí je kontrola úplnosti podle vyhl. č. 499/2006Sb a kontrola souladu s ČSN EN. Poskytujeme služby na půdorysu vzájemného respektu v kvalitě odpovídající náročným zahraničním klientům a kontrolním mechanismům.

VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
Současné zpracování výrobní a realizační dokumentace nám umožňuje urychlit fázi projektování běžných konstrukcí a u architektonicky náročných konstrukcí ovlivnit do poslední chvíle jednotlivé detaily tak, aby byly v souladu s nároky na ně kladenými. Z tohoto důvodu činnost naší společnosti zahrnuje i zpracování výrobních dokumentací v programech Tekla Structures, Solid Works, Solid Edge a dalších objemových modelářích podle typu úlohy. Výstupem jsou přesné výkresy a výkazy v každé fázi modelování.

Po převodu dat z těchto programů do obecných výměnných formátů je možnost prostorové kontroly konstrukcí s technologickými částmi projektů. Výstup do 3D pdf souborů pak umožňuje klientům bez nároku na znalost specifického programu přiblížit intuitivně řešení k případným připomínkám.

TECHNOLOGICKÉ A PRŮMYSLOVÉ KONSTRUKCE
Součástí našeho portfolia je i zpracování technické dokumentace pro technologické a průmyslové konstrukce (skříňové filtry, sila, zásobníky, výsypky, spalinovody, potrubní a kabelové mosty, frémy a podpory technologických zařízení). Technickou dokumentaci zpracováváme ve všech stupních, tj. od prvotního návrhu až po realizační, výrobní a montážní dokumentaci. Součástí jsou statické, dynamické, seismické výpočty a CFD simulace podpořené moderními softwary.